Openingstijden

 

Wij zijn iedere zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

 

Andere dagen en tijden op afspraak. Dat kan ook in de avonduren.

Op zon en feestdagen zijn wij gesloten.

Let op: Zaterdag 20 april zijn wij gesloten!!

 

 

 

 

 

 

 

 

30

GARANTIEBEPALINGEN GEBRUIKTE CARAVAN/VOUWWAGEN

 

1. De garantie

 

De garantie op de gebruikte caravan of vouwwagen wordt door de verkoper verleend voor een

periode van zes maanden na de ingangsdatum van dit bewijs. De garantie op de gebruikte

caravan of vouwwagen geldt bij verkoop van een caravan uitsluitend

a            als de koopprijs ten minste

              € 3.500,- bedraagt en bij verkoop van een vouwwagen uitsluitend als de koopprijs ten minste

              € 2.000,- bedraagt. De wettelijke rechten die een koper, natuurlijk persoon, niet handelend in de

              uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, worden door deze garantievoorwaarden

              onverlet gelaten.

b.            De garantie voor een gebruikte caravan of vouwwagen geldt alléén voor de koper en niet voor

              opvolgende rechtverkrijgenden.

c.             Als aan de caravan of vouwwagen een Caravanz onderhoudsbeurt uitgevoerd is.

 

2.             De garantie voor de gebruikte caravan of vouwwagen betreft zowel het herstel van gebreken die ten

tijde van de koop voor de koper niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die

tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor

rekening van de verkoper.

 

3.             Niet onder de garantie vallen: de voortent, de luifel, banden, ramen en los bijgeleverde accessoires alsmede achteraf  niet door de fabrikant origineel gemonteerde accessoires en voorzieningen.

Wel onder de garantie valt het complete tentgedeelte van een gebruikte vouwwagen mits niet ouder dan 10 jaar.

 

4.             Ook vallen niet onder de garantie defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik (waaronder

mede overbelasting wordt verstaan), of reparaties die niet in verkopersbedrijf of niet met diens

toestemming zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garanties bij schade, ontstaan ten gevolge

van buiten de caravan of vouwwagen komende onheilen (bijvoorbeeld aanrijdingen, hagel- en

stormschade).

 

5.             Verder vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper

aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende

omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

 

6.             Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de

noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden

aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de

kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid te zijn

van de Focwa-afdeling Caravan- en Camperbedrijven. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie

worden vergoed tegen maximaal het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.

 

7.             De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade van de koper of derden of tot het

vergoeden van andere kosten voor de koper of voor een derde ten aanzien van personen en zaken,

anders dan de caravan of vouwwagen zelf.

               

8.             Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.

               

9.             De gegevens van koper die worden vermeld op dit garantiebewijs worden door de verkoper verwerkt.

Het kan gaan om persoonsverwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper: de garantieverplichtingen jegens koper nakomen,

optimale service verlenen, koper tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde

aanbiedingen doen. Tegen persoonsverwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel

door koper bij verkoper aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het

kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

 

Versie Juni 2016

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now